After-Work, Freides, den 20.10.23

After-Work, organiséiert vun der Jugendkommissioun Foto vun JH13 October 2023

D'Jugendkommissioun vum FC Sporting Mäerzeg invitéiert Iech op den
*"AFTER WORK"* an der Buvette, Freideg, den 20.10.23 ab 17.00 Auer.
 
 *Happy Auer vun 17.30 - 18.30 Auer* 
 
 *Drinks and Chili con Carne*